Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők - Felügyeleti szervezet

Szervezeti struktúra

 

Munkakörök leírása

 • Intézményvezető

  Vezetői teendők ellátása, irányítás, kapcsolattartás. Egyszemélyes felelős vezetőként gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört a szervezet dolgozói felett. Képviseli a Szervezetet a teljes tevékenységre kiterjedően. Jogkörébe tartozik a dolgozók felvétele, kinevezése, munkaviszonyának megszüntetése, munkabérek jutalmak megállapítása. Jóváhagyja a hatáskörébe utalt Szabályzatokat, aláírásával ellátja a kimenő iratokon a Szervezet képviseletét. Irányításával készül a következő évi költségvetési tervjavaslat. Az éves pénzügyi- és gazdálkodási feladatok végrehajtása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn a Városépítési Osztállyal, a polgármesteri hivatal vezetőivel és az önkormányzat képviselőivel. Felelősséggel tartozik a jóváhagyott költségvetési előirányzatainak felhasználásáért és a feladatok teljesítéséért. Elvi irányítást ad a feladatok elvégzéséhez, ügyel a jó kapcsolattartásra. Aláírásával igazolja az árajánlatokat, szerződéseket, számlákat. Részt vesz azokon a közigazgatási bejárásokon, melyek súlya vezetői jelenlétet kíván. Stratégiai terveztetés elvi iránymutatása, jóváhagyása. Az Intézmény szakmai programjának irányítása, útfenntartási, közlekedéskorszerűsítési feladatok szakmai jóváhagyása.

 • Intézményvezető-helyettes

  Vezető helyettesi feladatok ellátása. A vezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja a vezetői teendőket a szakmai munka, kapcsolattartás, irányítás terén. Képviseli a szervezetet vezetői döntéseket igénylő ügyekben. Ök. Képviselői kapcsolat tartása. Közlekedési beruházások tervezéseinél képviseli az Intézmény álláspontját. Szakmai egyeztetések lefolytatása, közútkezelői hozzájárulások kiadása. Forgalomszabályozáshoz kapcsolódó nyilvántartások létrehozása, frissítése. Intézményi informatikai rendszer üzemeltetésének, korszerűsítésének irányítása. Útüzemeltetési, útfenntartási és útkorszerűsítési feladatok irányítása, koordinálása. Területgazdák tevékenységének összehangolása, irányítása. Stratégiai szempontból kiemelt közlekedési beruházások irányítása. Rövid és középtávú útfelújítási, korszerűsítési programok összeállításának irányítása. Vagyonkataszteri nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.

 • Pénzügyi vezető

  Az Útkezelő Szervezet költségvetésének összeállítása és a jóváhagyott költségvetés alapján az Önkormányzat Költségvetési rendeletében előírtak figyelembevételével az előirányzatok felhasználásának nyomon követése és információ nyújtása a vezetők részére.

  Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer vezetői információk moduljának ismerete és alkalmazása.

  A gazdasági csoport munkájának szervezése, tevékenységük ellenőrzése.

  Az I. sz. GMK által elkészített szabályzat-tervezetek véleményezése, észrevételek megtétele, az intézmény saját belső szabályzatainak elkészítése illetve az elkészítésében és karbantartásában közreműködés.

  Az Útkezelő Szervezet és a Közterület Felügyelet költségvetési előirányzatainak nyilvántartása, előirányzat egyeztetések elkészítése.

  Az Útkezelő Szervezet kötelezettségvállalásainak ellenjegyzése.

  Havi finanszírozási tervek elkészítése és megküldése az irányító szerv pénzügyi osztályára.

  A havi tartozásállomány összeállítása és írásbeli indoklással határidőre történő beküldése az irányító szerv pénzügyi osztályára.

  A munkamegosztási megállapodás szerinti pénzügyi és számviteli feladatok belső (munkafolyamatba épített ellenőrzése)

    - Könyvelési adatok, költségvetési jelentés havi egyeztetése, szükség esetén írásos feladás készítése az I. sz. GMK részére.

    - Függő és átfutó kiadások és bevételek analitikájának egyeztetése a főkönyvi könyveléssel.

  Eszközök és források leltározásának megszervezése, lebonyolítás felügyelete, kiértékelés ellenőrzése.

  Beszámoló elkészítésének koordinálása (adatszolgáltatások).

  Pénzmaradvány összeállítása.

  Államháztartással szembeni kötelezettségek, adóbevallások egyeztetése az I. sz GMK-val.

  A gazdasági csoport levelezéseinek bonyolítása.

 • Jogtanácsos

  Az Útkezelő Szervezet által kötendő szerződések előkészítése, jogi, tartalmi ellenőrzése, szerződések cégszerű aláírásra felterjesztése, jogtanácsosi ellenjegyzése.

  Az intézményt érintő jogszabályváltozások nyomon követése, szakmai tájékoztatás a végrehajtásuk érdekében.

  Jogi tanácsadás és tájékoztatás adása felettesei és az Intézmény munkavállalói számára munkakörük ellátásával kapcsolatban.

  Beadványok, szerződések, megállapodások és egyéb okiratokat véleményezése, szerkesztése és ellenjegyzése.

  Az Intézmény működésével kapcsolatos döntések jogi szempontból történő véleményezése.

  Közreműködés az Intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a munkáltató jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében.

  Az Intézmény belső szabályzatainak kidolgozásában való részvétel;

  Részvétel munkáltató igényei szerint a jelentősebb ügyekkel kapcsolatos tárgyalásokon, megbeszéléseken.

  Ügykörében tudomására jutott jogsértésekre az ntézményvezető figyelmének felhívása, a törvényesség megtartása érdekében javaslattétel.

 • Titkárság, munkaügy, megrendelések

  Iktatás, irattározás, naprakészen vezeti az iktatókönyvet. Az ügyfelek által beérkezett ügyiratokat átveszi és azokat szignálásra átadja az Intézmény vezetőjének. Az előadói munkakönyvekbe bejegyzi a kiszignált ügyiratokat. Elvégzi a Szervezet levelezéséhez szükséges gépírási munkákat a postázást. Ellátja az ügyiratok továbbításával kapcsolatos teendőket. Kezeli a titkársági alközpontos telefont.

  Betöltetlen álláshelyek meghirdetése, jelentkezők tájékoztatása az alkalmazás feltételeiről, közreműködés a jelentkezők közül a legalkalmasabb jelöltek kiválasztásában.

  Közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony létesítésekor a belépéshez szükséges dokumentumok bekérése, szükséges alkalmassági vizsgálatok elvégeztetése és az alkalmazás feltételeinek való megfelelés ellenőrzése. Kinevezés, munkaszerződés elkészítése majd folyamatos felülvizsgálata és módosítása, a kötelező előresorolások figyelemmel kísérése, elkészítése és átadása az érintett dolgozó részére.

  Szervezetnél rendszeresített munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri leírások elkészítése és szükség szerinti karbantartása, változás esetén a munkakört betöltő személy tájékoztatása és részére a módosított munkaköri leírás átadása.

  Közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony megszűnésekor a megszüntető dokumentumok elkészítése, a kilépő munkavállaló részére történő átadása.

  A Magyar Államkincstár által elkészített „A munkáltatói, kifizetői igazolás az SZJA bevalláshoz, adónyilatkozat benyújtásához” és az „Összevont igazolás az éves jövedelemről és a levont járulékokról” nyomtatványok kiadása a dolgozók részére.

  Személyügyi nyilvántartó program naprakész kezelése.

  Teljesítményértékelések előkészítése.

  A dolgozók éves szabadságának megállapítása és naprakész nyilvántartása. Szabadságolási ütemterv elkészítése. Jelenléti ívek kezelése. Távollétek nyilvántartása (táppénz, stb.).

  A személyügyi iratok és pályázati anyagok megőrzése, iktatás, rendszerezés és irattározás.

  A dolgozók szakmai továbbképzésével, továbbtanulásával kapcsolatos ügyintézés.

  Kötelező orvosi vizsgálatok megszervezése.

  Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

 • 1
 • 2
 • 3