Missziónk és céljaink

GYMJV Útkezelő Szervezetének küldetése, fő célkitűzése és feladatai

A Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének küldetése annak megteremtése, hogy a városlakók az épített és a természeti környezettel összhangban éljenek. Mindenki számára kellemes városi környezet kialakításának és fenntartásának elősegítése, a győri közterületek rendjének és tisztaságának, valamint közbiztonságának fenntartásával összhangban. Intézményünk fő feladata a város vezetésének az élhető Győr érdekében folytatott városüzemeltető tevékenységének, és városstratégiai elképzeléseinek támogatása, illetve a lakossági igényeknek és az önkormányzati elvárásoknak való minél jobb megfelelés. 

Fő céljaink között szerepel a kifogástalan tervezési és kivitelezési folyamat biztosítása, a közlekedők minél nagyobb megelégedése mellett. Közép- és hosszú távú célként a minőségre, a biztonságos közlekedési feltételek biztosítására törekszünk.

Az intézmény megalakulása után megfogalmazott legfőbb célkitűzések:

 • az úthálózat legmagasabb színvonalú üzemeltetésének elérése;
 • a felújítási munkák koordinálásával egységesen magas pályaminőség megteremtése;
 • korszerű, - és a lehetőségeknek megfelelően - azonos  minőségi szintű  közlekedési létesítmények létrehozása;
 • a közlekedésbiztonság megteremtése (a csomópontok átbocsátóképességének javításával illetve a torlódások, dugók csökkentésével, valamint a közvilágítás szünetmentes üzemeltetésével: kiemelten a gyalogátkelőhelyekre);
 • a hidak, felüljárók legmagasabb színvonalú üzemeltetése;
 • adísz-, és közvilágítás biztonságos üzemeltetése.

Az intézmény elismertségének megerősítése területén:

 • Ügyfélorientált működés megvalósítása.
 • A szolgáltatási színvonal erőteljes növelése.
 • Az intézmény céljainak megvalósításához szükséges innovatív cégkultúra megteremtése, a proaktív, flexibilis, kreatív szemléletmód erősítése.
 •  Munkavállalóink felkészítése a közszolgálati körülmények közötti működésre és versenyképes, vonzó munkahely megteremtése.

A MŰSZAKI ÁGAZAT stratégiai célkitűzései az üzemeltetés, fenntartás és korszerűsítés területén a következők:

 • európai színvonalú, kulturált, az úthasználók megelégedettségére végzett üzemeltetés,
 • a forgalombiztonság felzárkóztatása,
 • az üzemeltetés hatékonyságának növelése és a versenyképesség javítása,
 • a burkolat- és műtárgygazdálkodás korszerű módszereinek bevezetése,
 • a megbízható fenntartási technológiák felkutatása és terjesztése,
 • az üzemeltetési és fenntartási tevékenység forgalomzavaró hatásának minimalizálása,
 • alkalmazkodás a megváltozott finanszírozási feltételekhez.
 • korszerű a forgalmi igényekhez igazodó forgalmi rend kialakítása és a közúti csomópontok korszerűsítése.

A célok megvalósítását segítő intézkedések:

 • nemzetközi kitekintéssel és nyelvismerettel rendelkező munkatársak alkalmazása,
 • a tevékenység szakmai átvilágítása,
 • csatlakozás a nemzeti és nemzetközi forgalombiztonsági programokhoz,
 • tanácsadók igénybevétele,
 • intézményi szintű koncepciók kidolgozása a forgalombiztonság és a hatékonyság növelésére,
 • a belső szakmai szabályok rögzítése és újragondolása.

A GAZDASÁGI ÁGAZAT stratégiai célkitűzései a városi úthálózat működtetése és finanszírozása területén a következők:

 • az Intézmény által végzett tevékenységek ellátásához és ezek fejlődéséhez szükséges stabil, megbízható pénzügyi és informatikai háttér biztosítása,
 • a pénzbeni és tárgyi eszközökkel, illetve az ingatlanvagyonnal való hatékony, transzparens gazdálkodás,
 • ügyfélközpontú szolgáltatás nyújtása a külső és a belső ügyfelek részére,
 • a tevékenységek, gazdasági események pontos, gyors adminisztrációja, a nyilvántartások rendszeres egyeztetése az érintett hivatalokkal és más szervezetekkel.

A célok megvalósítását segítő intézkedések:

 • magasan kvalifikált, a versenyszférában jelentős tapasztalatokat szerzett szakemberek alkalmazása,
 • a szervezeti struktúra és a feladatmegosztás átalakítása az új elvárásoknak megfelelően,
 • hatékonyabb motivációs és beszámoltatási rendszer kialakítása,
 • informatikai fejlesztés a hatékonyságnövelés érdekében,
 • elismert tanácsadók igénybevétele a kritikus finanszírozási feladatokhoz,
 • kezdeményezések rendszeres kapcsolattartásra a különféle hivatalokkal és partnerekkel.

Stratégiai program:

Intézményünknek nyitott, az új gazdasági és társadalmi folyamatokra, szakembergárdánk ezekre reagálni képes. Ezért úgy véljük, hogy e folyamatokban rejlő lehetőségek kiaknázására alkalmas közlekedési struktúrát kell kialakítani, mely kiegyenlítődő és színvonalas életkörnyezetet, életlehetőséget biztosít a lakosságnak, s ez által a térséget - bizonyos szempontból - regionális központi szerepkör ellátására is alkalmassá teszi.

A stratégiai program elemei:

I.1. Infrastruktúra és közlekedésfejlesztés - A közlekedés feltételeinek javítása

Célja: A városon belüli és a kistérségen túlra irányuló közlekedési, utazási igények megfelelő kielégítése, a különböző kis- és nagytérségi, valamint országos kapcsolatok biztosítása. A városi közlekedési feltételek javítása, a közúthálózat működőképességének fenntartása, minőségi fejlesztése, mely jelentősen hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a környezettel összhangban álló fenntartható fejlődéshez. További cél a közlekedés biztonság-, valamint a csomóponti áteresztőképesség javítása.

Szükségességének indoklása:

Győr területén a főutak és alsóbbrendű utak teherbírási osztályzata a …….. kategóriába esik, a város útjainak teherbírása ………….., ( jobb, gyengébb, kevésbé megfelelő?) mint a megye átlaga, de a régió és az ország útjainak teherbírási osztályzatainál jobb minősítésű. A burkolatállapot …………./ megegyezik?/ az ország átlagával - ez a tűrhető és a nem megfelelő minősítés között van -, és kedvezőbb mind a régió mind a megye értékelésénél. Az átlagos napi gépjárműforgalom azonban kiugróan magas (………….. egységjármű/nap), a megyei átlag …………………. (……………. egységjármű/nap), mindez alátámasztja a burkolat állapotának minősítését, és utal a várható további romlására.

A kiugróan magas napi gépjárműforgalom szükségessé teszi a közlekedési feltételek, valamint a közlekedésbiztonság javítását. A közlekedési dugók elkerülése végett szükséges a körültekintő forgalomszervezés, a tömegközlekedés fejlesztése.

Tartalma:

A közlekedésbiztonság fejlesztése, az úthálózat minőségének javításával, az időjárás okozta kedvezőtlen viszonyok gyors és hatékony kezelésével. Az útburkolati jelek és közlekedési lámpák jól láthatóságának biztosítása. A közlekedési csúcsokkor jelentkező dugók elkerülése megfelelő forgalomszervezéssel, a közlekedési lámpák összehangolásával. A körforgalmak előtérbe helyezése a közlekedési lámpákkal szemben.

Várható hatások és eredmények:

 • közvetett hatások: életlehetőségek és életminőség fejlesztése, gazdaságfejlesztés
 • közvetlen hatások: csökken a menetidő, javul a közlekedésbiztonság, csökken a környezeti terhelés, javul a város és a régió kapcsolatrendszere, nő a kistérségben a turizmus nyereségessége.
 • eredmény indikátorok: csökken a menetidő, kevesebb az üzemanyag fogyasztás, felgyorsul a személy- és teherforgalom.

I.2. A térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Célja:

A térség közlekedési feltételeinek javítása, a közlekedési infrastruktúra működőképességének fenntartása, és minőségének fejlesztése, teherbírásának és áteresztő képességének növelése, beleértve a fő- és mellékút hálózatot, a kerékpárutakat és a mezőgazdasági utakat.

Szükségességének indoklása:

A meglévő úthálózat és a hozzá kapcsolódó egyéb hálózatok biztosítják a régió és a kistérség, valamint a kistérségen belül a települések között, a személyi és árufuvarozást, biztosítva a hálózati kapcsolatot, a gazdaság egész területén pedig hálózati szerepet tölt be. A város vitathatatlan érdeke, hogy összeköttetésben álljon a régió- központokkal és a régiókhoz tartozó más fejlesztési alközpontokkal. A turisztikai jelentőség, valamint helyi közlekedési szokások is indokolják a kerékpárúthálózat-fejlesztését, korszerűsítését.

Tartalma:

 • Úthálózati-rehabilitáció
 • A meglévő szilárd burkolatú úthálózat felújítása, fenntartása, üzemeltetése
 • A város főútjainak 11.5 tonna tengelyterhelésre méretezett megerősítése, valamint mellékútjainak felújítása, valamint egyes főútvonalszakaszok négy nyomsávosra bővítése.
 • kerékpárút fejlesztés
 • buszmegálló-felújítások
 • körforgalmú csomópontok építése, csomópontok korszerűsítése
 • jelzőlámpa-rendszerek rendszeres felülvizsgálata
 • összekötő-, és elkerülő utak építése
 • hidak karbantartása
 • parkoló-bővítés
 • ...

Várható hatások és eredmények:

 • közvetett hatások: gazdaságfejlesztés, életlehetőségek és életminőség fejlesztése
 • közvetlen hatások: csökkenhet a szállítási idő, javul a biztonság, csökken a környezeti terhelés, javul a települések és a régió kapcsolatrendszere, csökken a szállítási veszteség
 • eredmény indikátorok: épített, korszerűsített, javított utak, kerékpárút hossza

Közreműködők:

GYMJV Településfejlesztési Főosztály, Állami Közútkezelő Kht., GYMS Megyei Kormányhivatal Közlekedési felügyelőség, Kisalföld Volán Zrt, Városi Rendőrkapitányság, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht, Győrszol Zrt., É-D-i Környezetvédelmi-, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség, Nemzeti Közlekedési Hatóság: Útügyi, Vasúti, és Hajózási Hivatal,  települési önkormányzatok, …….?

Végső kedvezményezettek:

A kistérség gazdasága, szállítmányozó cégek, fuvaroztatók, utasok, lakosság